Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Handelsnaam: Synza
Naam: Divina BVBA
Adres: Kerkstraat 61w2, 3920 te Lommel
E-mailadres: info@synza,be
Telefoonnummer: +32(0)11-604353
Ondernemingsnummer: 884.976.332
Btw- nummer: BE 0884.976.332
Rechtsvorm: BVBA

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Synza, een BVBA met maatschappelijke zetel te Kerkstraat 61w2, 3920 te Lommel, BTW BE 0884.976.332, (hierna 'Synza') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Synza moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Synza aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Synza niet. Synza is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Synza is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Synza. Synza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Er kunnen artikelen besteld worden in de webshop door deze te kiezen en in het winkelmandje te deponeren. Op elk moment kan men kiezen om verder te winkelen of om af te rekenen. Zolang er niet afgerekend is kan de bestelling gewijzigd worden.
Als men voor het eerst bestelt is het beter om zich te registreren. Voordeel is dat de gegevens worden opgeslagen zodat alles sneller gaat als men een volgende keer bestelt. Is men niet geregistreerd, dan kan men gewoon bestellen als ‘gast’.

De betalingen gebeuren volstrekt veilig. Er worden verschillende betaalmogelijkheden aangeboden:
• via Bancontact / Mister Cash / iDEAL/ PayPal
• met Kredietbetaalkaart
• via overschrijving op ons rekeningnummer BE13 8601 1298 1639 (BIC: SPAABE22(houd hierbij wel rekening met enige vertraging voor de verzending, daar de betaling eerst op onze rekening zichtbaar moet zijn).
Na betaling ontvangt men steeds een bevestigingsmail.

Synza is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na ontvangst van de betaling wordt het pakket klaargemaakt en verzonden. De levertijd van een bestelling bedraagt doorgaans 2 tot 5 werkdagen. Wij maken echter gebruik van onze eigen voorraad en de voorraad van onze leveranciers. Bij het kopje klantenservice, leveringen vindt u de levertijden van alle merken. Indien de levering langer dan aangegeven zal duren wordt men daar via mail over geïnformeerd en kan geopteerd worden voor terugbetaling of om te wachten tot het artikel binnen komt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Voor andere bestemmingen na te vragen via e-mail.
De levering gebeurt door Bpost, waarbij kan gekozen worden voor levering thuis of op kantoor. Standaard versturen wij onze zending gratis naar België en Nederland. Retourkosten zijn voor eigen rekening.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Synza.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Synza.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Synza.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Synza te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Synza.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Synza (Kerkstraat 61w2 te lommel) door middel van een ondubbelzinnige verklaring via e-mail (info@synza.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Synza heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Divina / Synza, Kerkstraat 61w2 te 3920 Lommel (België).
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, onbeschadigd en voorzien van alle labels, kunnen worden teruggenomen.

Bij de zending dient het volledig ingevulde retourformulier mee te sturen. Dit retourformulier ontvangt u via mail nadat u de zending middels een mail aan info@synza.be heeft aangemeld.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Synza zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Synza alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Synza op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Synza wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Synza geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Synza betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Synza klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Synza/Divina Kerkstraat 61w2 te 3920 Lommel (België).

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Synza zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Synza is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)11-604353, via e-mail op info@synza.be Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Synza / Divina respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: versturen van postmailings of e-mailings (uitsluitend via Synza). Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Synza (Divina), Kerkstraat 61w2 te 3920 Lommel, info@synza.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Synza (Divina), Kerkstraat 61w2 te 3920 Lommel, info@synza.be.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Synza heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Synza houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@synza.be

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Bij Synza wordt gebruik gemaakt van ‘First party cookies’.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Synza om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Synza. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Rechtbank van Koophandel Antwerpen
Afdeling Hasselt
Parklaan, 25/9
3500 Hasselt

Afdrukken